شِکـَرِ با نَمَک

شکر هم باید نمک داشته باشه

مُهِم این نیست کـه قَشَنگ بـاشی ، قَشَنگ این اَست کـه مُهِم باشی حَتی بَرایِ یِـک نَفَرتَختِهِْ سیاهِ قَلبِ مَـن پُـر اَز نِـوِشته هایِ تُوست. نیمکـَتِ چوبیِ دِلَم واسِه هَمیشه جایِ تُوست.
نَفَسَم بـه شُمارِه می اُفتَد...
وَقتی بـه کُوه سینهِ تـو صُعود می کُنَم
وای!!! چِـه هَوایِ تازِه ای دارد
بازدَمِ "تــــو"


مَجنون را بـه مَحکـَمِه یِ عَدل بُردَند . گُفتَند توبه کُـن گُفت {خُدایا عاشِقَم عاشِقتَرَم کُـن}

گِرِفتارِ سُکوتِ دیروزَم وَ دَرگیرِ هَیاهویِ اِمروز ، اَز تـو دورَم وَ بـه خودَم نَزدیک . اَز هَمیشِه بیشتَر خودَم را دوست وَ این عَلاقِه گوشِه ای اَست اَز عِشقی کِـه تـو تَقدیمَم کَردیدوســــتَت دارَم هَدیه ایست کـه هَـر قَلبی فَــــهمِ گِرِفتَنِش رو نَدارِه
قِیمَتی دارِه کـه هَـر کـَسی تـَـــوانِ پَرداختِش رو نَدارِه
جُملِهْ کوتاهیست کـه هَـر کـَسی لــــیاقَتِ شِنیدَ‌نـِش رو نَداره...

این عَصرهایِ پائیزی،
عَجـیب بـوی ِ نـَفَس هـای ِ تـو را مـی دَهَـد ...!
گـویی ... تـو اِتـِفاق می اُفـتی ؛ وَ مـَن دُچـار می شَـوَم
تـَمام ِ "مَــن" دارد "تـــو" می شَـوَد

+ تاريخ جمعه ۱۳٩٠/۸/۱۳ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()

دل آدم گاهی چه گرم می شود

به یک " دلخوشی کوچک "

به یک " هستم "
...
به یک " نوازش "

به یک " آغوش "

---------------------------------------------

+ تاريخ پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٢۸ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()

بعد از خدا به نام تو ، تو که سرآغاز منی

عشق یعنی ... رازی بین من و تو. عشق یعنی ... آرزوهامون رو به همدیگه بگیم. عشق یعنی ... به هزار زبون بهش بگی دوستت دارم. عشق یعنی ... همین کنار هم بودن. عشق یعنی ... احساس فوق العاده ای که همه جا دور و برت هست. عشق یعنی ... آدم احساس کنه زمین زیر پاش نیس. عشق یعنی ... قشنگ ترین لباستو براش بپوشی. عشق یعنی ... ترانه ای که تو رو به یاد اون میندازه. عشق یعنی ... بذاری از خودش تعریف کنه. عشق یعنی ... منتظر تلفنش باشی. عشق یعنی ... دیدن خوشحالیش. عشق یعنی ... با نگاهت اونو به خودت جذب کنی. عشق یعنی ... غرورشو جریحه دار نکنی. عشق یعنی ... سلیقه شو مسخره نکنی. عشق یعنی ... زیر نور مهتاب براش شعر بخونی. عشق یعنی ... وقتی خوابه تماشاش کنی. عشق یعنی ... بدون اون انگار تو بیابون سر گردونی. عشق یعنی ... دلشو نشکنی. عشق یعنی ... واسه ش آواز عاشقانه بخونی. عشق یعنی ... مرتب ببریش بیرون. عشق یعنی ... نقطه ضعفاشو بشناسی. عشق یعنی ... ستارهء محبوبش باشی. عشق یعنی... عاشق تو بودن. عشق یعنی... با تو نفس کشیدن. عشق یعنی ... تو برای من و من برای تو.

+ تاريخ پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٤ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()

 

نَــــہ دَر آغُوشَــــم نَـــہ دَر نَفَس‌هآیَــــم نَـــہ دَر دِلَـــــم

کِہ دَر گَلُوےِ منــے


بُغـــــض کَردِه‌اے


وَ مَـــــــرآ


هَر لَحظِہـــ


نَزدیــــــــک‌ تَر مـــے کُنـــے


بِـــہ اِنفَجآر دَروُنَـــــم…!


برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

شَبــــ کِــہ میرِسَـــد


کِتآبِــــ دِلَــــم رآ وَرَق مـے زَنَــم


وَ روُزهآ بـــے تُـــو بُودَטּ رآ


شُمآرِہ مــے کُـــــنَم


اِے کآش مِــــــثلِ قآصِدَکــــ


عآشِـــــق بُودے


وُ اَحـــــوآلِ دِلَـــــم رآ


مـــے پُرسیــــدے !!!

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

بـــــآرآن اَز چِشمَتـــــ اُفتـــــآد


بــــآد شِکــــلِ تَنَتـــــــ


پآیـــــیز رآ پُشتِــــ دَر گُذآشتــــ


کَفــــش هـــــآی رَفتِنِتــــ


جُفتِــــ سَفَــــر بُـــود …!

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

نُگـــــــآهَم رآ،


تــــآ اِنتِهـــــآے اُفُق هآے دُور پَـــــروآز میدَهَـــــم


شآیَــــــــد ،آنجـــــآ


نِشآنــــے اَز تُــــو بیآبَـــــم !

پِــــے . טּ:

هَروَقتــــــ دَر آغوشِــــــ مَنــــ بُودے چِشمآنَت رآ میَستــے …


نِمیدآنَم بِہ خآطِر اِحسآسِ زیآد بود یآ خُود رآ دَر آغوشِ دیگرے تَصَوُر میکَردے …!!!

 

 

+ تاريخ پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()

بنام خدایی که برای قلب دوست و برای اثبات دوستی اشک را افرید

 

هر وقتــ خواستــــی بدونــی کســی دوستتـــــ دارهـ تو چشمــــاش زولــــ بزن تا عشــــق رو تو چشمــــاش ببینی اگهــ نگاتـــ کرد عاشقتهــ . اگهــ خجالتـــ کشـــید بدون براتــــ میمیرهــ . اگهـــ سرشـــو انداختـــ پایین و یهــ لحظهــ رفتــــ تو فکـــر بدون بدونهـــ تو میمیـــره و اگر هم خندید بدون اصــــلا دوستـــــ نداره !

همیشهـــ فکــــر کنــــ تو یهـــ دنیــــای شیشهــــ ای زندگــــی میکنــــی. پس سعــــی کن بهـــ طرفهـــ کســـی سنگــــ پرتابــــ نکنـــــی چــــون اولیـــــن چـــــیزی کهــــ میشکنهــــ دنیــــــای خودتهــــ 

 

سهــ چیــــز در زندگـــــی هیچگاهــ بـــــاز نمــــی گردند: زمـــــان، کلماتـــــ و موقعیتــــــ ها. سهـــ چیـــــز در زندگـــــی هیچگاهـــ نبایــــد از دستـــــ برونــــــد: آرامـــــش، امـــــــید و صداقتـــــ . سهــ چــــیز در زندگــــی هیچگاهــــ قطــــعی نیستنــــــد: رؤیا هــــا ، موفقیتــــ و شانـــــس . سهـــ چیــــــز در زندگــــی از بـــا ارزش تریـــــن ها هستنـــــد: عشـــــق، اعتماد بهـــ نفس و دوستــــان

+ تاريخ دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۸ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()